REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

§ 1.
Postanowienia ogólne 

1.    Regulamin określa zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie.

2.    Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Sklep realizuje sprzedaż jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

4.    Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a)    Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

b)    Klient - przedsiębiorca korzystający ze Sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c)    Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym m.in.: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień).

d)    Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.led-pol.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

e)    Sprzedawca – LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 40, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000443817, NIP: 547-214-50-33, REGON: 243126224, Tel +48 33 822 63 00 email: biuro@led-pol.pl

f)     Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

g)    Strona lub Strona internetowa – www.led-pol.pl, www.led-pol.cz, www.led-pol.sk, www.led-pol.uk, www.led-pol.ru, www.led-pol.it, www.led-pol.de,

h)    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

i)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

j)     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

5.    Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

6.    Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości netto oraz brutto (czyli po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków pośrednich). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności – o wysokości, których Klient jest każdorazowo informowany, przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

7.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  Internet Explorer w wersji  8 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

b)  Opera  w wersji  11.04 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script,
a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

c)  Chrome z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

d)  Firefox w wersji  3.6 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

e)  Safari w wersji  5 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

f)   Minimalna rozdzielczość ekranu  1024 na 768 pikseli.

8.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)  Niedostarczania i nieprzekazywania treści  zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)  Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

d)  Korzystania za Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy

e)  Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

f)   Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9.    Regulamin Sklepu jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§2.

Rejestracja konta1.    Celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.

2.    Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

a)    wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po  wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, tj: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, NIP oraz REGON,

b)    zaakceptowanie  treści Regulaminu.

3.    Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: biuro@led-pol.pl.

4.    Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)    Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)    Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c)    Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

5.    Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 

§ 3
Składanie zamówień


1.    Po założeniu Konta, Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2.    Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a)    określić sposób dostawy

b)    określić sposób płatności

 

3.    Poszczególne czynności powinny być dokonywane w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

a)      Przedmiotu zamówienia,

b)      Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      Wybranej metody płatności,

d)      Wybranej metody dostawy,

5.    Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. c powyżej).

6.    Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

7.    Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą wysłania przez Sprzedawcę informacji o zrealizowaniu (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 6, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§4

Zapłata
 

1.    Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

Lp Sposób płatności Koszt płatności
a) Przelew bankowy 0 zł
b) Płatności przy odbiorze 0 zł
 

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2.    Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT, która jest następnie przekazywana Klientowi wraz z Towarem.

3.    W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana zgodnie z terminem płatności uwidocznionym na dokumencie sprzedaży, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy / odbioru Towarów.

4.    Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy uwidoczniony na fakturze sprzedaży.

§5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 

1.    Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się, że zrealizuje zamówienie, to jest przekaże Towary nabywcy lub udostępni je do odbioru w swoim magazynie, w terminie 2 dni dni roboczych od wysłania potwierdzenia realizacji zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi, uzależniony jest przy tym od wybranego sposobu dostawy.

3.    W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta.  Klient może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu otrzymania towaru lub odstąpić od umowy sprzedaży.

4.    Koszt dostawy pokrywa Klient.
 


§6
Odpowiedzialność za wady

 

1.    Sprzedawca jako producent Towarów udziela 2-letniej gwarancji na Towary. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dołączanych do towaru kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

2.    Wady towarów (reklamacje) można składać z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@led-pol.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

3.    W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać:

a)    nr faktury potwierdzającej sprzedaż towaru, którego dotyczy reklamacja;

b)    opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła;

4.    Reklamacje dotyczące ilości dostarczonych Towarów Klient winien zgłaszać w terminie 2 dni od daty dostawy.

5.    Reklamacje dotyczące wad fizycznych dostarczonych Towarów Klient winien zgłaszać w terminie 2 dni od daty ich wykrycia.

6.    Sprzedawca poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego. Gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było w tym terminie możliwe Klient zostanie odrębnie poinformowany o terminie rozpatrzenia jego reklamacji.

7.    W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej ilości dostarczonych Towarów Klientowi służy prawo żądania dostarczenia brakującej ilości w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji.

8.    W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwości dostarczonych Towarów Klientowi służy prawo żądania dostarczenia odpowiedniej ilości niewadliwych Towarów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji

9.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów jest wyłączona. 


§7

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.        Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w  takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.        Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40, mailowo pod adresem email biuro@led-pol.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.

4.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5.        Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§8

Dane osobowe
 

1.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3.    Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4.    W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5.    Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6.    W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.


§9

Zmiany regulaminu

 

1.      Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klienci zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji lub też przy najbliższym logowaniu

2.      Do czasu zapoznania się przez Klienta ze zmianami w Regulaminie i zaakceptowania ich, Klient nie ma możliwości korzystania ze Sklepu.


§10
Postanowienia końcowe1.    Prawem właściwym dla umów sprzedaży Towarów, zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.